سوالات متداول
يكشنبه 5 خرداد 1392 چگونه مراقب حق مالكيت ايده خود باشم؟
در رويداد "اين بانك" برنامه اي براي حق مالكيت رسمي ايده ها وجود ندارد. ايده ها عمدتا منحصر به فرد نيستند. قابليت تيم شما در عملياتي كردن ايده و اقناع هيئت داوران در ارزش آفريني ايده در دنياي واقعي بانكداري الكترونيك است. در صورتي كه ايده شما از ارزش واقعي براي پيوستن به تاريخ بانكداري الكترونيك كشور برخوردار باشد، شركت خدمات انفورماتيك به اشكال مختلفي ايدة شما را حمايت خواهد كرد. اگر نگران حق مالكيت خود هستيد در فضايي خارج از رويداد به دنبال ثبت آن باشيد.