سوالات متداول
يكشنبه 5 خرداد 1392 آيا فضاي رقابتي مزيتي براي ايده‌ها دارد؟
تم اصلي رويداد "اين بانك" رقابت نيست. "اين بانك" تلاشي جمعي براي ارزش افزايي و تحول در صنعت بانكداري الكترونيك كشور است. در نهايت هر تيمي كه ايدهاي قابل اجرا در اين راستا داشته باشد برنده واقعي است. اما نهايتا نقش انگيزه هاي مالي را نيز نميتوان در رفع خستگي بهترين ها ناديده گرفت. اعتقاد ما اينست كه تشويق مالي ايده هاي برتر در فرهنگ كار و تلاش، اثرات مثبتش بيشتر از جنبه هاي منفي احتمالي است. نهايتا حفظ هواي سالم و پر طراوت همكاري و تعامل در فضاي "اين بانك" به عهدة تك تك شركت كنندگان است. ما نيز سهم خود را ايفا خواهيم كرد.