سوالات متداول
يكشنبه 5 خرداد 1392 آيا تيم‌ها پس از رويداد به كار خود ادامه مي‌دهند؟
تا جايي كه به شركت خدمات انفورماتيك به عنوان متولي اين رويداد مرتبط ميشود، چندين سناريو براي همكاري و ادامه تعامل روي ايده هاي برتر وجود دارد كه از طرف شركت پيگيري خواهد شد. در خارج از اين حوزه همه چيز بستگي به خود اعضاء تيم دارد. اگر به اعتقادي جمعي براي ادامه كار رسيده ايد از فرصت پيدا كردن تيم خود استفاده كنيد و راه را ناتمام نگذاريد.