سوالات متداول
يكشنبه 5 خرداد 1392 آيا بدون قصد مشاركت در يكي از تيم‌ها امكان حضور در رويداد را دارم؟
تمامي مشاركت كنندگان عادي (به غير از مربيان و دست اندركاران برنامه) چه داراي ايده از خود باشند چه بخواهند در تيم روي ايدة ديگري كار كنند با هدف درگير شدن در كار عملي روي ايدههاي دنياي واقعي در برنامه حضور دارند. پس خود را براي ايفاي نقشي موثر در يكي از تيمها آماده كنيد.