سوالات متداول
يكشنبه 5 خرداد 1392 چگونه ثبت نام كنم؟
با مراجعه به بخش ثبت نام در سايت با مشخص كردن اينكه در كدام دسته قرار داريد، ثبت نام از شما صورت ميپذيرد. ازآنجا كه داشتن تعداد نفراتي متعادل از دانشجويان و صنعتيان در هر تيم يكي از اهداف برگزاري رويداد است، در صورت پر شدن ظرفيت گروه مربوطه، براي حضور موثرتر خود، تا رويداد بعدي منتظر بمانيد.