سوالات متداول
يكشنبه 5 خرداد 1392 نحوة پرداخت هزينه‌هاي مشاركت در برنامه به چه صورتي است؟
رويداد "اين بانك" غير انتفاعي بوده عموما با رسالت همسو كردن دانشگاه و صنعت بانكداري برگزار ميگردد. با اين وجود جهت حفظ سطح برنامه، هزينة ناچيزي به بهانة ميان وعده ها، نهار، فضاي اختصاصي و ساير تسهيلات از شما دريافت خواهد شد كه در بخش ثبت نام با آن برخورد خواهيد داشت.