سوالات متداول
يكشنبه 5 خرداد 1392 ايده‌ها از چه نوعي مي‌توانند باشند؟
ايده ها صرفا مرتبط با بانكداري الكترونيك هستند. عمدتا ايده ها منجربه قابليت يا محصولي در فضاي بانكداري الكترونيك روي كانالهاي مختلف و حتي شايد كانالي جديد خواهد بود. اگر ايدهاي مرتبط با صنايع ديگر داريد در رويدادهاي ديگري كه فعلا حالت تخصصي ندارند مشاركت كنيد تا اين رويداد به صنايع ديگر نيز گسترش پيدا كند. ايدة شما بايد خام باشد يعني عملياتي نشده باشد.